Đề án thành lập Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng

Số trang: 13
Loại file: pdf
Lượt xem 49
Lượt tải 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:15

Mô tả :Công ty Cổ phần Đầu tƣ phát triển Đô thị là một doanh nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực đầu tƣ và xây dựng các dự án. Hiện nay các sản phẩm của Công ty là các dự án đô thị, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp, khách sạn . Xác định đƣợc mục tiêu là các sản phẩm xây dựng đảm bảo chất lƣợng là hết sức cần thiết nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và cũng là một mục tiêu cho sự phát triển bền vững của Công ty, tạo đƣợc chỗ đứng trên thƣơng trƣờng và khẳng định đƣợc thƣơng hiệu. Với sự phát triển của Công ty, các ngành nghề cũng cần thiết phải có những bƣớc phát triển đồng bộ. Chính vì vậy việc thành lập Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng độc lập sẽ tăng tính chủ động trong sản xuất kinh doanh, đồng thời giải quyết đƣợc số lao động dôi dƣ khi các BQLDA đã hoàn thành công tác quản lý dự án. Bên cạnh đó Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng sẽ hƣớng tới mở rộng thị trƣờng, ngành nghề kinh doanh và từng bƣớc khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trƣờng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề án thành lập Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng