Đề tài Thiết kế băm xung cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập

Số trang: 49
Loại file: pdf
Lượt xem 2305
Lượt tải 285

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:50

Mô tả :Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ bán dẫn điện, ngày nay điện tử công suất giữ một vai trò quan trọng trong kỹ thuật điện. Môn học điện tử công suất đã trở thành một trong những môn học bắt buộc đối với sinh viên các nghành kỹ thuật điện, tự động hóa. Động cơ điện một chiều có đặc tính điều chỉnh tốc độ rất tốt, vì vậy máy điện một chiều đƣợc dùng nhiều trong những ngành công nghiệp có yêu cầu cao về điều chỉnh tốc độ nhƣ cán thép, trong hầm mỏ, giao thông vận tải, cơ cấu nâng hạ . Nhƣợc điểm chủ yếu của máy điện một chiều là có cổ góp làm cho cấu tạo phức tạp, đắt tiền và kém tin cậy, nguy hiểm trong môi trƣờng dễ nổ. Khi sử dụng động cơ điện một chiều cần phải có nguồn điện một chiều kèm theo (bộ chỉnh lƣu hay máy phát điện một chiều). Nhƣng do có những ƣu điểm vƣợt trội nên máy điện một chiều vẫn có tầm quan trọng trong sản xuất. Trong quyển đồ án này chúng ta đề cập đến lĩnh vực thiết kế băm xung cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập với ba chƣơng: Chƣơng 1 : Tổng quan về động cơ điện một chiều Chƣơng 2 : Tính chọn mạch động lực Chƣơng 3: Tính chọn mạch điều khiển

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế băm xung cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập