Luận văn Thực trạng và những giải pháp khuyến nông chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Số trang: 159
Loại file: pdf
Lượt xem 2036
Lượt tải 250

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:57

Mô tả :Nƣớc ta là một nƣớc nông nghiệp có lực lƣợng lao động xã hội làm việc trong ngành nông nghiệp là chủ yếu. Phát triển nông nghiệp nông thôn là một phạm trù rộng lớn và quan trọng, Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, đối với cây lúa là loại cây trồng giữ vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Từ khi đất nƣớc chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc. Sản xuất nông nghiệp chịu sự ảnh hƣởng tác động của nhiều yếu tố. Cây lúa là cây lƣơng thực chủ yếu nên việc phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa đã trở thành mục tiêu của quốc gia.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Thực trạng và những giải pháp khuyến nông chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang