Đề tài Một số biện pháp quản lý để đảm bảo duy trì, giữ vững sĩ số học sinh Trường THCS Tố Hữu, huyện Sông Hinh

Số trang: 18
Loại file: pdf
Lượt xem 2329
Lượt tải 277

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:10

Mô tả :THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN 1. TÊN SÁNG KIẾN: Một số biện pháp quản lý để đảm bảo duy trì, giữ vững sĩ số học sinh Trường THCS Tố Hữu, huyện Sông Hinh 2. LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Áp dụng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học trong lĩnh vực, công tác quản lý, giáo dục “chống học sinh bỏ học” tại các nhà trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng để đảm bảo duy trì, giữ vững sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng dạy và học. Áp dụng cho ban lãnh đạo các đơn vị trường ở vùng khó khăn, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là những đơn vị trường có nhiều đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học, ý thức học tập chưa cao, học yếu, trốn học và bỏ học; học sinh thường xuyên vắng buổi học để giúp việc cho gia đình; học sinh nghèo, khó khăn.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số biện pháp quản lý để đảm bảo duy trì, giữ vững sĩ số học sinh Trường THCS Tố Hữu, huyện Sông Hinh