Tiểu luận Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2010

Số trang: 44
Loại file: pdf
Lượt xem 2344
Lượt tải 271

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:16

Mô tả :Tiểu luận tốt nghiệp “Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000 – 2010” được thực hiện trong khoảng thời gian 01/04/2014 đến 01/06/2014. Phương pháp tiếp cận của đề tài là sử dụng GIS và các chỉ số đánh giá mức độ phát triển đô thị nghiên cứu xu hướng phân bố và phát triển không gian đô thị diễn biến theo thời gian khu vực thành phố Kon Tum, trung tâm phát triển kinh tế hàng đầu của tỉnh Kon Tum. Trong đó, công nghệ GIS có chức năng tính toán diện tích biến động sử dụng đất, tách các loại hình ảnh hưởng đến phát triển đô thị, các công cụ trong GIS giúp tìm ra khu trung tâm đô thị và xu hướng phân bố của chúng, đo lường sự phân bố của các công trình xây dựng trong đô thị. Các chỉ số đánh giá đô thị giúp đưa ra các số liệu căn cứ cho sự phát triển theo xu hướng đô thị hóa của thành phố. Kết quả dự kiến của tiểu luận này là tìm ra được sự biến động sử dụng đất của thành phố, lựa chọn các loại hình sử dụng đất phù hợp để gom nhóm theo các tiêu chuẩn khách quan trong sử dụng đất. Dựa trên kết quả của quá trình trên cùng với các chức năng phân tích không gian trong GIS xác định được sự thay đổi của tâm đô thị, sự chuyển dịch trục phân bố đô thị như thế nào qua các năm, các chỉ số đô thị cho thấ y được tốc độ phát triển của cơ sở hạ tầng thành phố. Từ những kết quả trên, ta sẽ có cái nhìn khách quan về quá trình phát triển đô thị hóa của một khu vực tiềm năng, tài nguy ên dồi dào, giúp đưa ra được những quyết định có ích cho địa phương.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2010