Đồ án Thiết kế bãi chôn lấp CTR cho huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2025

Số trang: 39
Loại file: pptx
Lượt xem 2576
Lượt tải 310

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:05

Mô tả :Xu thế phát triển kinh tế xã hội. Với tốc độ đo thị quá ngày càng tang. Phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp. Nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm và vật chất ngày càng lớn. Lượng chất thải phát sinh từ những hoạt động sinh hoạt của người dân ngày một nhiều hơn, đa dạng về thành phần và độc hại hơn về tính chất. Cách quản lí và xử lý CTR tại hầu hết các huyện, thị, thành phố của tỉnh An Giang đều chưa đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh và bảo vệ môi trường. Phương pháp xử lý CTR phổ biến là các bải chứa rác lộ thiên, không có biện pháp xử lý phù hợp và đặc biệt là không có hệ thống chóng thấm và xử lý với nước rỉ rác.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế bãi chôn lấp CTR cho huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2025