Đề tài Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa thị trấn Yên Thế

Số trang: 31
Loại file: doc
Lượt xem 1315
Lượt tải 148

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:13

Mô tả :Nền tài chính Quốc gia đã và đang được đổi mới một cách toàn diện trong sự chuyển đổi sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế. Trong cơ chế quản lý kinh tế mới, Tài chính là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, là tổng thể các nội dung và giải pháp tài chính tiền tệ. Tài chính không chỉ có nhiệm vụ khai thác nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng doanh thu mà còn phải tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, mọi nguồn tài nguyên của đất nước. Hoạt động tài chính phải được quản lý bằng pháp luật, bằng các công cụ và biện pháp, giải pháp có hiệu lực trong một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, lành mạnh. Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ năm 2003. Xã là một cấp chính quyền nhà nước ở cơ sở thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Đảng và Nhà nước đặt ra tại địa phương. Hoạt động tài chính xã cụ thể là ngân sách xã là hoạt động tài chính cơ sở trong hệ thống Ngân sách Nhà nước. Ngân sách xã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương, gián tiếp tác động đến tốc độ tăng trưởng của đất nước. Sự rõ ràng minh bạch, công khai hoạt động tài chính xã chính là một minh chứng cho sự trong sạch của chính quyền và đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, một yếu tố cơ bản cho sự vững mạnh của bộ máy Nhà nước của dân do dân và vì dân.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa thị trấn Yên Thế