Đề tài Một số vấn đề chuyển giao công nghệ hiện nay và thực trạng chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

Số trang: 708
Loại file: doc
Lượt xem 789
Lượt tải 11

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:49

Mô tả :Để quản lý công nghệ tốt hơn các nhà khoa học, nhà quản lý vĩ mô,nhà kinh doanh đều thống nhất với nhau về phương pháp phân tích thông qua các yếu tố hàm chứa các giải pháp công nghệ như sau: a. Phần cứng : Máy móc,thiết bị,công cụ,hạ tầng kỹ thuật Đây là hình thái vật chất của công nghệ b. Phần mềm • Con người:Kiến thức,kỹ năng công nghệ,kinh nghiệm,kỹ năng công nghệ,tính sáng tạo. • Thông tin : Thiết kế,quy trình,phương pháp,công nghệ,số liệu,hướng dẫn kỹ thuật thể hiện trong các ấn phẩm,bản vẽ các phương tiện lưu trữ thông tin khác. • Tổ chức : Cơ cấu tổ chức,phạm vi chức năng,trách nhiệm,thẩm quyền,của các thành phần trong bộ máy,cơ cấu điều hành,các chuẩn mực lệ lối quan hệ giữa các cơ quan.trong quản lý công nghệ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số vấn đề chuyển giao công nghệ hiện nay và thực trạng chuyển giao công nghệ tại Việt Nam