Đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàn Kiếm

Số trang: 13
Loại file: doc
Lượt xem 85
Lượt tải 14

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:40

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với xu thế mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới, sự giao lưu ngoại thương với khối lượng hoàg hóa ngày càng lớn đã đòi hỏi hoạt động thanh toán hàng xuất, nhập khẩu phải nhanh chóng, thuận tiện cho các bên. Với vị trí, vai trò quan trọng của thanh toán quốc tế phục vụ kinh tế đối ngoại nên trong những năm qua ngành Ngân hàng đã rất quan tâm đến việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của mặt nghiệp vụ này, chính vì vậy mà thanh toán quốc tế nói chung và thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ nói riêng đã mang kết quả khả quan, đáp ứng phần lớn nhu cầu thanh toán hàng xuất nhập khẩu của nền kinh tế. Tuy nhiên đây là nghiệp vụ rất phức tạp và đòi hỏi về xử lý kỹ thuật rất cao do vậy nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ vẫn còn một số tồn tại cần phải được quan tâm nghiên cứu để có các giải pháp khắc phục những tồn tại đó. Bên cạnh đó, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàn Kiếm là một chi nhánh ngân hàng mới được thành lập, nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ chưa phát triển, khi tiến hành thực hiện nghiệp vụ này không tránh khỏi gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc khắc phục những khó khăn để hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ là một yêu cầu hết sức cấp thiết đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàn Kiếm. Từ những lý do nêu trên và cùng với yêu cầu của đợt thực tập tại tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàn Kiếm., em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàn Kiếm” để làm thu hoạch trong đợt thực tập này của mình. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. 3 TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 3 1.1 Khái niệm về thanh toán quốc tế. 3 1.2 Vai trò của thanh toán quốc tế đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại 4 1.3 Các phương tiện thanh toán quốc tế. 5 1.4 Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu. 5 1.5 Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 5 1.5.1 Cơ sở ra đời của tín dụng chứng từ. 5 1.5.2 Khái niệm 6 1.5.3 Các bên tham gia trong phương thức tín dụng chứng từ. 7 1.5.4 Quy trình tiến hành nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng từ. 7 1.6 Thư tín dụng. 9 1.6.1 Khái niệm 9 1.6.2 Nội dung thư tín dụng. 9 1.6.3 Thư tín dụng. 11 CHƯƠNG 2. 14 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HOÀN KIẾM . 14 2.1 Tổng quan về NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàn Kiếm 14 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHNN&PTNT chi nhánh Hoàn Kiếm 14 2.1.2 Cơ cấu tổ chức. 14 2.2 Thực trạng thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàn Kiếm. 17 2.2.1 Kết quả thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàn Kiếm qua các năm 2008 – 2009. 17 2.2.2 Những mặt đạt được. 20 2.2.3 Hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế. 22 CHƯƠNG 3. 25 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH HOÀN KIẾM . 25 3.1 Phương hướng và mục tiêu. 25 3.2 Những giải pháp nhằm phát triển thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHNo&PTNT chi nhánh Hoàn Kiếm 26 3.2.1Thực hiện chính sách khách hàng phù hợp. 26 3.2.2 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, đặc biệt là công nghệ ứng dụng vào thanh toán quốc tế bằng L/C 29 3.2.3 Tăng cường công tác tổ chức đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ của các thanh toán viên. 30 3.2.4 Biện pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn. 31 3.3 Kiến nghị 33 3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ. 33 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 34 KẾT LUẬN 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàn Kiếm