Đề tài Nghiên cứu có sự tham gia về kinh nghiệm thực tiễn của người dân trong cải tạo đất để thích ứng với biến đổi khí hậu ở Quảng Trị

Số trang: 21
Loại file: ppt
Lượt xem 971
Lượt tải 112

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:47

Mô tả :Việc nghiên cứu được thực hiện với các mục đích sau: - Phát hiện và tư liệu hóa các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến cải tạo đất cát trong sản xuất nông nghiệp. - Tìm hiểu và đánh giá cơ chế chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về cải tạo đất cát và khả năng sản xuất thích ứng ở những vùng đất cát bạc màu. - Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các kinh nghiệm thực tiễn phổ biến về cải tạo đất cát của người dân địa phương.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu có sự tham gia về kinh nghiệm thực tiễn của người dân trong cải tạo đất để thích ứng với biến đổi khí hậu ở Quảng Trị