Đề tài Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Số trang: 21
Loại file: doc
Lượt xem 2129
Lượt tải 260

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:22

Mô tả :Quản lý là một hoạt động phổ biến diễn ra trong mọi hoạt động xã hội, nó là các hoạt động mang tính định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý, nhằm đạt được mục đích đề ra. Quản lý luôn đóng vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội, nó được coi là trung tâm điểu khiển các hoạt động xã hội. Trong cơ cấu tồn tại và vận động của xã hội có rất nhiều loại hình quản lý, nhiều lĩnh vực quản lý. Xong quản lý giáo dục – đào tạo là loại hình quản lý giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vì nó quyết định đến chất lượng giáo dục, quyết định đến sản phẩm đào tạo là con người, nói rộng ra nói ảnh hưởng và chi phối trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, do vậy nó trực tiếp quyết định tới sự vận động, phát triển của xã hội. Cùng với hệ thống giáo dục của cả nước, hệ thống giáo dục trong lực lượng Công an nhân dân được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng uỷ Công an trung ương và Bộ Công an. Hệ thống giáo dục trong các nhà trường Công an nhân dân (CAND) được tổ chức và quản lý chặt chẽ, công tác quản lý giáo dục trong các nhà trường CAND luôn được chú trọng, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại