Đề tài Nghiên cứu điều khiển công nghệ trộn hóa chất bằng PLC

Số trang: 50
Loại file: pdf
Lượt xem 744
Lượt tải 92

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:50

Mô tả :Hiện nay trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc yêu cầu về tự động hóa ngày càng cao trong đời sống sinh hoạt sản xuất ( yêu cầu điều khiển tƣ động linh hoạt tiện lợi, gọn nhẹ ). Măt khác nhờ công nghệ thông tin công nghệ điện tử phát triển nhanh chóng làm xuất hiện thiết bị điều khiển khả trình PLC. Để thực hiện công việc một cách khoa học nhằm đạt đƣơc số lƣợng sản phẩm lớn, nhanh mà lại tiện lợi về kinh tế. Các công ty xí nghiệp sản xuất thƣờng sử dụng công nghệ lập trình PLC sử dụng các loại phần mềm tự động. Dây truyền sản xuất tƣ động PLC giảm sức lao động của công nhân mà lại đạt đƣơc hiệu quả cao đáp ứng kịp thời cho nhu cầu đời sống. Qua đồ án tốt nghiệp chúng tôi xin giới thiệu ứng dụng của PLC trong công nghệ chế tạo máy trộn hoá chất. Trong thực tế PLC có thể sử dụng nhiều hãng phần mềm sản xuất nhƣ siemems, omron, goldstar, tùy thuộc vào đối tƣợng và tiềm lực của công t y mà lựa chọn công nghệ của hãng. Qua những năm học tại trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng em đã đƣợc giao đề tài “Nghiên cứu điều khiển công nghệ trộn hóa chất bằng PLC”. Do thạc sỹ Nguyễn Trọng Thắng hƣớng dẫn. Nội dung đồ án gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Giới thiệu chung về các loại máy trộn hóa chất. Chƣơng 2: Tổng quan về PLC. Chƣơng 3: Chƣơng trình điều khiển giám sát.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu điều khiển công nghệ trộn hóa chất bằng PLC