Đề tài Sử dụng phần mềm macromedia flash để thiết kế một số bài giảng điện tử trong dạy học chương “động học chất điểm” - Vật lí 10 nâng cao

Số trang: 91
Loại file: pdf
Lượt xem 1081
Lượt tải 132

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:16

Mô tả :Trong giai ñoaïn ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc vaø hoäi nhaäp quoác teá, nguoàn löïc con ngöôøi Vieät Nam caøng trôû neân coù yù nghóa quan troïng, quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa coâng cuoäc phaùt trieån ñaát nöôùc. Giaùo duïc ngaøy caøng coù vai troø quan troïng trong vieäc xaây döïng moät theá heä ngöôøi Vieät Nam môùi ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi. Ñieàu naøy ñoøi hoûi giaùo duïc phaûi coù chieán löôïc phaùt trieån ñuùng höôùng, hôïp quy luaät, xu theá vaø xöùng taàm thôøi ñaïi. Muïc tieâu cuûa giaùo duïc vaø ñaøo taïo hieän nay laø goùp phaàn taïo neân moät theá heä ngöôøi lao ñoäng coù tri thöùc, coù ñaïo ñöùc, coù baûn lónh trung thöïc, coù tö duy pheâ phaùn, saùng taïo, coù kó naêng soáng, kó naêng giaûi quyeát vaán ñeà vaø kó naêng ngheà nghieäp ñeå laøm vieäc trong moâi tröôøng toaøn caàu hoùa vöøa hôïp taùc vöøa caïnh tranh. Thöïc hieän nghò quyeát NQ 40 / 2000 / QH10 cuûa Quoác hoäi khoùa X, Boä giaùo duïc ñaøo taïo ñaõ ñoåi môùi chöông trình, saùch giaùo khoa vaø taøi lieäu daïy hoïc cho phuø hôïp vôùi muïc tieâu giaùo duïc vaø ñaøo taïo hieän nay. Ñoàng thôøi, phöông phaùp daïy hoïc ôû nhaø tröôøng ñaõ böôùc ñaàu ñöôïc ñoåi môùi theo tinh thaàn phaùt huy tính naêng ñoäng , tích cöïc, töï löïc cuûa ngöôøi hoïc vaø taêng cöôøng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo quaù trình daïy vaø hoïc

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Sử dụng phần mềm macromedia flash để thiết kế một số bài giảng điện tử trong dạy học chương “động học chất điểm” - Vật lí 10 nâng cao