Đề tài Xây dựng Web bán và giới thiệu văn phòng phẩm với HTML 5. 0

Số trang: 96
Loại file: pdf
Lượt xem 1467
Lượt tải 179

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:02

Mô tả :Với sự tăng trƣởng ngày càng mạnh mẽ của Internet, các thuật ngữ nhƣ Web 2.0 và RIA (Rich Internet Application) hầu nhƣ hiện diện ở khắp nơi. Ngƣời sử dụng máy tính, đƣợc trang bị phần cứng nhanh hơn và băng thông mạng tốt hơn, cũng thƣờng xuyên đặt ra những yêu cầu phức tạp. Web hiện đại không phải chỉ là để sử dụng đƣợc, mà còn phải bắt mắt và giàu khả năng tƣơng tác. Trƣớc thực tế đó, rõ ràng HTML cũng cần phải thay đổi, và sự thay đổi đó là cả một quá trình dài! Hơn 13 năm kể từ khi HTML4 xuất hiện, HTML5 mới đang tập tễnh những bƣớc đi đầu tiên! Mặc dù vậy, HTML5 mang trong mình đủ sức hấp dẫn để gây nên nhiều sự chú ý. HTML5 làm cho việc thiết kế và phát triển web dễ dàng hơn bằng cách tạo một giao diện ngôn ngữ đánh dấu chuẩn hóa và trực quan. HTML5 cung cấp các công cụ quản lý dữ liệu, đồ họa (2D và 3D), phim, và âm thanh có hiệu quả mà không cần phải cài đặt thêm một phần phần của hãng thứ 3 nào. Nó tạo điều kiện cho sự phát triển của các ứng dụng giữa các trình duyệt với nhau cho trang web cũng nhƣ cho các thiết bị di động. HTML5 là một trong những công nghệ thúc đẩy những cải tiến trong các dịch vụ điện toán đám mây di động , vì nó tính đến tính linh hoạt rộng hơn, cho phép phát triển các trang web thú vị và có khả năng tƣơng tác. Nó cũng đƣa vào thẻ và các cải tiến mới , bao gồm cấu trúc thu nhỏ, các nút điều khiển của biểu mẫu, các API, đa phƣơng tiện, hỗ trợ cơ sở dữ liệu, và tốc độ xử lý nhanh hơn đáng kể. Do vậy nên HTML5 có khả năng xuất bản tất cả mọi thứ trên thế giới từ nội dung văn bản đơn giản đến đa phƣơng tiện phong phú, tƣơng tác cho các nhà thiết kế và các nhà phát triển ở mọi trình độ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xây dựng Web bán và giới thiệu văn phòng phẩm với HTML 5. 0