Luận văn Đại số ngoài trên không gian banach

Số trang: 76
Loại file: pdf
Lượt xem 2828
Lượt tải 348

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:47

Mô tả :Như đã biết tích tenxơ của không gian Banach là một trong những công cụ để hiểu được cấu trúc của không gian Banach và được nghiên cứu hơn nửa thế kỷ qua. Người nghiên cứu đầu tiên là Alexander Grothendieck. Treân lyù thuyeát chuaån khoâng gian tuyeán tính, chuaån khoâng gian Banach Grothendieck ñaõ xaây döïng ñöôïc moäât ñaúng caáu töï nhieân giöõa khoâng gian tuyeán tính L( ; ) X Y Z  vaø khoâng gian Banach B( ; ) X Y Z  , khi đó tích tenxơ có thể xem như là không gian tuyến tính. Treân cô sôû ñoù Grothendieck ñaõ xaây döïng ñöôïc chuaån tenxơ treân khoâng gian Banach, trên đó cảm sinh hai chuẩn : chuẩn noäi xaï vaø chuaån xaï aûnh. Noù laø chìa khoaù ñeå Grothendieck ñaïi soá hoaù hình hoïc, xaây döïng thành công tích tenxơ tôpô, không gian hạch, K- lí thuyết, tôpô Grothendieck,

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Đại số ngoài trên không gian banach