Đề tài Sự thay đổi trạng thái phân cực của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách và các bản điện môi

Số trang: 29
Loại file: pdf
Lượt xem 2501
Lượt tải 309

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:43

Mô tả :1. VECTƠ STOCKES  2. CÔNG THỨC FRESNEL CHO QUÁ TRÌNH PHẢN XẠ VÀ TRUYỀN QUA  3. MA TRẬN MEULLER ĐỐI VỚI SỰ PHẢN XẠ VÀ TRUYỀN QUA Ở MẶT PHÂN GIỚI GIỮA KHÔNG KHÍ VÀ CHẤT ĐIỆN MÔI  4. MA TRẬN MUELLER ĐỐI VỚI BẢN ĐIỆN MÔI NHIỀU LỚP

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Sự thay đổi trạng thái phân cực của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách và các bản điện môi