Đề tài Những quy định pháp lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Số trang: 15
Loại file: docx
Lượt xem 2047
Lượt tải 254

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:51

Mô tả :I. KHÁI NIỆM Tại Khoản 1, điều 73- Luật Doanh nghiệp 2014, công ty TNHH một thành viên được định nghĩa như sau: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu ( sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.” II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - Về chủ sở hữu: ( Khoản 1, điều 73 - Luật Doanh nghiệp 2014) Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân. - Về vốn điều lệ: ( Khoản 1, điều 74 - Luật Doanh nghiệp 2014) Vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị số vốn do chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Những quy định pháp lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên