Đề tài Những yếu tố tác động đến việc cấu thành suy nghĩ tự tử của vị thành niên hiện nay tại thành phố Hô Chi Minh

Số trang: 15
Loại file: pdf
Lượt xem 935
Lượt tải 102

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/03/2018 02:14

Mô tả :PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Vị thành niên ở nước ta hiện nay chiếm một phần không nhỏ trong cơ cấu dân số. Giai đoạn vị thành niên là thời kỳ chuyển tiếp từ trẻ em thành người lớn, được đánh dấu bằng những thay đổi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống con người, bao gồm cả những thay đổi vê sinh ly, tâm ly và cách nhin nhân xa hội. Vi đây là lưa tuổi con chưa phát triển hoàn thiện nên khi găp vấn đê kho khăn chưa đủ nhân thưc đung đăn để nhin nhân vấn đê. Do vây, các em thường dung đến những biện pháp tiêu cực để giải quyết vấn đê và xem đo là giải pháp tối ưu, một trong số cách được lựa chọn là tự tử.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Những yếu tố tác động đến việc cấu thành suy nghĩ tự tử của vị thành niên hiện nay tại thành phố Hô Chi Minh