High Level Design

Số trang: 9
Loại file: doc
Lượt xem 1383
Lượt tải 170

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:03

Mô tả :1 Introduction 1.1 Purpose [This section describes the architecturally significant parts of the design model, such as its decomposition into subsystems and packages, for each significant package, its decomposition into classes and class utilities. You should introduce architecturally significant classes and describe their responsibilities, as well as a few very important relationships, operations, and attributes.] [For each significant package, include a subsection with its name, its brief description, and a diagram with all significant classes and packages contained within the package.] Tài liệu này mô tả kiến trúc hệ thống sStock. 1.2 Scope - Tài liệu này mô phỏng mô hình kiến trúc hệ thống và kiến trúc phần mềm của dự án sStock. - Tài liệu này dành cho tất cả các nhân viên phân tích và phát triển dự án sStock. - Tài liệu này không dùng cho khách hàng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

High Level Design