Niên luận: Vai trò của phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước. thực tiễn trên địa bàn thành phố Huế

Số trang: 33
Loại file: docx
Lượt xem 3059
Lượt tải 372

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:23

Mô tả :Quản lí hành chính nhà nước (QLHCNN) là quản lí nhà nước trong lĩnh vực hành pháp trên cơ sở theo quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh của cơ quan lập pháp nhằm tổ chức chỉ đạo công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, hành chính, chính trị. Hoạt động quản lí này được các chủ thể có thẩm quyền thực hiện thông qua những phương pháp QLHCNNnhằm đạt được những hành vi xử sự cần thiết. Có bốn phương pháp QLHCNN bao gồm phương pháp thuyết phục, phương pháp cưỡng chế, phương pháp hành chính và phương pháp kinh tế. Trong đó, hai phương pháp thuyết phục và cưỡng chế có vai trò quan trọng và được sử dụng phổ biến.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Niên luận: Vai trò của phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước. thực tiễn trên địa bàn thành phố Huế