Đề tài Phân tích cách xác định và quy chế pháp lí của một vùng biển theo quy định Công ước Luật biển 1982, từ đó làm rõ sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc gia tại vùng biển đó

Số trang: 10
Loại file: docx
Lượt xem 463
Lượt tải 46

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:37

Mô tả :Như đã biết, trước khi Công ước luật biển 1982 ra đời, các vùng biển và quy chế pháp lý đối với các vùng biển của các quốc gia được xác định theo tập quán quốc tế, các phán quyết của Tòa án quốc tế và một số Điều ước quốc tế riêng biệt. Theo đó, việc phân chia các vùng biển không có một tiêu chuẩn chung. Công ước luật biển 1982 ra đời không chỉ có ý nghĩa trong việc đưa ra tiêu chuẩn thống nhất, xác định các vùng biển và quy chế pháp lý đối với các vùng biển cho các quốc gia ven biển mà còn thể hiện được sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc gia tại vùng biển đó. Chính vì vậy, để làm rõ hơn vấn đề trên, trong bài tập học kì lần này em xin lựa chọn đề tài số 2 để phân tích: “Phân tích cách xác định và quy chế pháp lí của một vùng biển theo quy định Công ước Luật biển 1982, từ đó làm rõ sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc gia tại vùng biển đó”

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phân tích cách xác định và quy chế pháp lí của một vùng biển theo quy định Công ước Luật biển 1982, từ đó làm rõ sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc gia tại vùng biển đó