Đề tài Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Số trang: 1236
Loại file: pdf
Lượt xem 1333
Lượt tải 19

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:45

Mô tả :1. Lý do chọn đề tài : Chí nh s ách cổ tức là một trong ba quyết định tài chính quan trọng trong doanh nghi ệ p. Trê n thế giới có rất nhiều nghiên cứu khác nhau về chính sách cổ tức, nh ưng nó vẫn là một v ấn đề còn gây nhiều tranh cãi . Trong khi trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chính sách cổ tức của doanh nghiệp thời gian qua nổi lên thành một trong những vấn đề được các nhà đầu tư rất chú trọng, đồng thời các doanh nghiệp vẫn chưa có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong công tác tài chính c ủa mình. Với mo ng muốn đóng góp một phần vào việc phân tích rõ hơn quyết định phân phối cổ tức, cũng như tầm quan trọng của nó đối với mục tiêu tối đa hóa tài sản của các cổ đông, tôi xin được chọn đề tài: “Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị th ị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên th ị trường chứng khoán Việt Nam” để làm chuyên đề nghiên cứu khoa học. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu của chuyên đ ề là dựa trên c ác lý thuyết và thực nghiệm v ề chính sác h cổ tức trên thế giới để đưa ra c ác phân tích , đánh giá c hính sác h c ổ tức của c ác doanh nghiệp niêm yết trên thị trườ ng chứng kho án Việt Nam. Từ đó, đề ra phương hướ ng để xây dựng chính sách cổ tức phù hợ p cho c ác do anh nghiệ p niêm yết trong thời gian tới. 3. Phương pháp ng hiên cứu: Phương pháp thống kê: T ập hợ p số liệu và đánh giá thực tr ạng. Phương pháp mô tả: Đánh giá, so sánh để đưa ra c ái nhìn tổng quan v ề chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường c hứng khoán. Phương pháp phân tích đ ịnh lượng: Kiểm định hồi quy các mô hình kinh t ế lượ ng để xác định mối liên hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị do anh nghiệp. 4. Nội dung nghiên cứu: Chương 1: Tìm hiểu các lý thuyết tổng quan về chính sách cổ tức, cũng như các tranh luận của các trên thế giới về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. Chương 2: Đánh giá chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trư ờng chứng khoán Việt Nam và phân tích tác động của chính sách cổ tức lên giá trị của các doanh nghiệp niêm yết. Chương 3: Chuyên đề sẽ đóng góp các ý kiến để xây dựng một chính s ách cổ tức phù hợp cho các doanh nghiệp niêm yết trong thời gian tới.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam