Đề tài Thiết kế xây dựng Trụ sở liên cơ quan tỉnh Hải Dương

Số trang: 377
Loại file: pdf
Lượt xem 1411
Lượt tải 165

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:02

Mô tả :1) Địa điểm xây dựng: Vị trí địa lý: Khu đô thị mới thành phố H?i D?ong Mặt chính công trình h-ớng Nam, phía Đông, Nam có đ-ờng giao thông lớn, phía Bắc và phía Tây là đất ruộng chờ qui hoạch. Diện tích khu đất: S = 27x50 =1350 m 2 , có dạng hình chữ nhật. 2) Sự cần thiết phải đầu t- xây dựng: Những năm gần đây nền kinh tế n-ớc ta đang chuyển mình từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị tr-ờng d-ới sự định h-ớng xã hội chủ nghĩa và chịu sự quản lý của nhà n-ớc. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa vì thế c àng trở nên khó khăn và phức tạp trong nền kinh tế có lắm cơ hội mà cũng nhiều thách thức này. Vì thế, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan nhà n-ớc là một yêu cầu tất yếu để kiểm soát đ-ợc các vấn đề phức tạp phát sinh trong thời kỳ này. Đảng và nhà n-ớc có rất nhiều chính sách mở cửa nền kinh tế tạo điều kiện và khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế phát triển và đi lên. Từ các ngành nghề truyền thống đến các ngành nghề mới phát triển trên mọi lĩnh vực nh-: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, th-ơng mại du lịch.Chính vì vậy nền kinh tế của chúng ta đang cần một hệ thống quản lý đủ mạnh cả về cơ sở vật chất, về nhân lực, về trình độ và ph-ơng tiện kỹ thuật hiện đại nhằm đáp ứng đ-ợc nhu cầu trên.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Trụ sở liên cơ quan tỉnh Hải Dương