Đề tài Thiết kế xây dựng Ủy ban nhân dân thị trấn Minh Đức

Số trang: 268
Loại file: pdf
Lượt xem 2248
Lượt tải 272

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:04

Mô tả :Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện và hiện đại hoá cơ sở vật chất là một trong những nhiệm vụ khá quan trọng trong công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá nền kinh tế quốc dân. Hoàn thiện kiến trúc th-ợng tầng, hệ thống luật pháp, thực hiện nền kinh tế mở Việt nam hiện nay đang cố gắng thoát khỏi nền kinh tế lạc hậu sau nhiều năm. Huy động vốn đầu t- từ trong và ngoài n-ớc, b-ớc đầu xây dựng cơ sở hạ tầng, thay thế trang thiết bị, đổi mới công nghệ, liên doanh liên kết thúc đẩy phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, nền kinh tế Việt nam đã và đang có nhiều thay đổi tốt đẹp dù còn rất nhiều khó khăn. Trong lĩnh vực xây dựng những năm qua chúng ta đã không ngừng thay đổi mạnh dạn đầu t- trang thiết bị maý móc, đào tạo kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất xây dựng, tiếp thu công nghệ hiện đại, vừa sản xuất vừa hoàn thiện, ngành xây dựng đã lớn mạnh lên rất nhiều. Nhiều công trình hiện đại đòi hỏi kỹ thuật sản xuất xây dựng cao đã đ-ợc ngành hoàn thiện khá tốt, ban đầu là liên doanh với n-ớc ngoài và phụ thuộc vào họ đến nay chúng ta đã có khả năng thiết kế thi công nhiều công trình tr-ớc kia không thực hiện đ-ợc nh-: nhà cao tầng, cầu đ-ờng, nhà máy

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế xây dựng Ủy ban nhân dân thị trấn Minh Đức