Đề tài thảo luận: Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác

Số trang: 21
Loại file: pptx
Lượt xem 2565
Lượt tải 313

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:13

Mô tả :Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà nội dung của nó mang tính chiến lược chỉ đạo sự phát triển kinh tế - xã hội. Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội là một trong những tài liệu tiền kế hoạch cung cấp căn cứ khoa học cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài thảo luận: Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác