Đề tài Thực trạng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE)

Số trang: 0
Loại file: pdf
Lượt xem 93
Lượt tải 0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:38

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài và mục đích nghiên cứu: Chính sách cổ tức là một phần quan trọng trong chính sách tài chính của doanh nghiệp vì nó vừa ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các cổ đông, vừa ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng đóng một vai trò quan trọng, nhưng nó đã để lộ ra nhiều vấn đề, bất cập còn tồn tại. Qua đề tài nghiên cứu này, hy vọng sẽ vẽ lên được bức tranh thực trạng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Tp.HCM trong ba năm vừa qua và qua đó chỉ rõ ra được vấn đề đang tồn tài cũng như có những đề xuất hợp lý cho thị trường. 2. Phương pháp luận nghiên cứu: Dựa trên phương pháp quan sát, phân tích và tổng hợp là chính. Trên cơ sở hiểu biết lý thuyết về chính sách cổ tức và phân tích, đánh giá từ các số liệu tài chính và thông tin trên thị trường chứng khoán Tp.HCM 3. Kết cấu của đề tài: Lời mở đầu: Giới thiệu ý nghĩa, mục đích, phương pháp nghiên cứu và Chương 1: Các lý thuyết về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp hiện nay trên thế giới. Chương 2: Thực trạng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp.HCM trong thời gian qua. Chương 3: Một số kiến nghị đối với chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam. Kết luận: Khẳng định lại kết quả nghiên cứu , những mặt còn hạn chế. MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương 1: Các lý thuyết về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp hiện nay trên thế giới . 2 1.1 Các lý thuyết về chính sách cổ tức 2 1.1.1 Lý thuyết chính sách cổ tức tiền mặt cao 2 1.1.2 Khía cạnh về thuế và tác động của nhóm khách hàng 2 1.1.2.1 Tác động của nhóm khách hàng. . 2 1.1.2.2 Tác động của thuế. 3 1.1.3 Lý thuyết chính sách cổ tức không tương thích 4 1.1.3.1 Các giả định của MM 4 1.1.3.2. Nội dung lý thuyết của MM . 4 1.1.3.3 Trường hợp các cổ đông cũ bán đi một số cổ phiếu . 7 1.2 Chính sách cổ tức trong thực tế . 7 1.3 Một số bài nghiên cứu ở các nước trên thế giới liên quan mật thiết đến đề tài. 8 Chương 2: Thực trạng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp.HCM trong thời gian qua. 11 2.1 Giới thiệu sơ nét về thị trường chứng khoán Việt nam. . 11 2.1.1 Các đặc điểm chính của thị trường chứng khoán Việt Nam 11 2.1.2 Đặc điểm của các doanh nghiệp niêm yết. 11 2.1.3 Đặc điểm của các nhà đầu tư. . 12 2.2 Thực trạng chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp.HCM (HoSE) qua ba năm 2005-2007 12 2.2.1. Đánh giá tổng quan về chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Tp.HCM trong thời gian qua. . 12 2.2.1.1 Vài nét chung 12 2.2.1.2 Một vài số liệu tổng hợp 14 2.2.2 chính sách chi trả của các doanh nghiệp . 15 2.2.2.1. Về hình thức chi trả 15 2.2.2.2 Phân tích mối quan hệ giữa cổ tức (DIV) và thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 21 2.2.2.3 Tỷ trọng chi trả cổ tức trong thu nhập của doanh nghiệp (DIV/EPS). . 22 2.3 Phân tích chính sách cổ tức theo ngành. . 26 2.3.1 Tổng quan 26 2.3.2 Xét về hình thức chi trả cổ tức. . 29 2.3.3 Xét về tỷ lệ chi trả cổ tức trên thu nhập mỗi cổ phần (DIV/EPS). 29 2.3.4 Phân tích chính sách cổ tức của một số ngành tiêu biểu: 32 2.3.4.1 Ngành thực phẩm và đồ uống: . 32 2.3.4.2 Ngành bất động sản: 36 2.3.4.3 Ngành dược. 39 2.3.4.4 Ngành hóa chất: . 42 Chương 3: Một số kiến nghị đối với chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam. . 44 1. Tổng hợp nhận xét đánh giá chung về những tồn tại của chính sách cổ tức trên TTCK Việt Nam trong thời gian qua. . 44 2. Các kiến nghị và giải pháp đối với chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam 46 Kết luận. 48

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thực trạng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE)