Đề tài Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư khóa 2008 - 2013 bảo tàng văn hóa Quảng Nam

Số trang: 22
Loại file: pdf
Lượt xem 1164
Lượt tải 145

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:48

Mô tả :Con ngƣời luôn là chủ thể trong mọi môi trƣờng địa lý, văn hóa, xã hội nhất định. Vấn đề xã hội ngày nay càng đa dạng và phức tạp mà con ngƣời vừa là chủ thể tác động vừa là khách quan của môi trƣờng đó. Từ xƣa quan niệm khởi thủy về vai trò vĩ đại của con ngƣời đã đƣợc thể hiện khắp nơi trên trái đất. Tâm linh và tín ngƣỡng của ngƣời Chăm là một tông giáo có vẻ nhƣ mơ hồ và huyền bí nhƣng thực chất là một triết học nhân bản, nhận thức đƣợc sâu sắc bản chất và mối quan hệ của con ngƣời mà thế giới đã công nhận là di sản văn hóa. - Việc tham quan tìm hiểu các di tích, di sản văn hóa, các nền văn minh cổ có sức hấp dẫn đặc biệt và ngày càng chứng tỏ nó đã và đang là một hƣớng khai thác trong du lịch. Còn hơn thế nữa các di sản văn hóa, các di tích cổ nhƣ là chiếc cầu nối giữa”Qúa khứ - Hiện tại - Tƣơng lai”. Nối mọi ngƣời trên thế giới lại gần với nhau. - Mỹ Sơn cũng nhƣ các di tích khác thuộc nền văn minh cổ nhƣ: Ai cập, Đông sơn, Sa huỳnh.nó luân đánh thức cái gì đó thuộc về gốc gác loài ngƣời, nó nhƣ một minh chứng cho một khát vọng vƣơn lên không ngừng nghỉ của cả lịch sử nhân loại, nó cũng là minh chứng cho một thời con ngƣời sống hòa mình với thiên nhiên, thời mà con ngƣời hiện đại khó có thể nhớ đƣợc mình đã đánh mất từ bao giờ.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư khóa 2008 - 2013 bảo tàng văn hóa Quảng Nam