Đề tài Đánh giá hiện trạng sử dụng đất huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc

Số trang: 81
Loại file: doc
Lượt xem 1266
Lượt tải 155

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:23

Mô tả :Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, tồn tại độc lập với ý thức của con người, là môi trường sinh sống và phát triển của loài người và mọi sinh vật trên trái đất. Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình văn hoá, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, là yếu tố cấu thành lãnh thổ của mỗi quốc gia và quý giá bởi tính có hạn của nó. Ngày nay quá trình đô thị hoá diễn ra với tốc độ nhanh, cùng với sức ép về dân số, nhu cầu về đất ở, đất xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá - xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Các nguồn tài nguyên ngày càng bị khai thác kiệt quệ đặc biệt là nguồn tài nguyên đất đai, nhiều diện tích đất nông nghiệp đã phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp. Trước tình hình đó, một vấn đề đặt ra là phải có biện pháp sử dụng tài nguyên đất một cách hợp lý nhằm đảm bảo tính tiết kiệm hiệu quả và bền vững đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển trong tương lai. Biện pháp thích hợp nhất là quản lý và sử dụng đất một cách có quy hoạch, kế hoạch.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Đánh giá hiện trạng sử dụng đất huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc