Đề tài Vai trò của dư luận xã hội đối với thực hiện pháp luật

Số trang: 8
Loại file: docx
Lượt xem 213
Lượt tải 14

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:37

Mô tả :Để quản lí xã hội, nhà nước đã ban hành ra pháp luật. Đó là hệ thống quy tắc ứng xử do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, nhằm điều chỉnh xã hội theo hướng xác định. Để làm được điều đó, các chủ thể cần thực hiện pháp luật. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện pháp luật ở nước ta như yếu tố văn hóa, xã hội Trong đó, dư luận xã hội ảnh hưởng một cách sâu rộng và toàn diện đến hoạt động thực hiện pháp luật. để tìm hiểu kĩ hơn điều đó, em xin trình bày đề tài “VAI TRÒ CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐỐI VỚI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT”.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Vai trò của dư luận xã hội đối với thực hiện pháp luật