Đề tài Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ n-Gram và ứng dụng trong bài toán thêm dấu cho tiếng việt không dấu

Số trang: 71
Loại file: pdf
Lượt xem 204
Lượt tải 20

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:25

Mô tả :Trong lĩnh vực xử lí ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng các mô hình ngôn ngữ sẽ giúp giới hạn không gian tìm kiếm để có các giải pháp tốt nhất có thể có trong khoảng thời gian ngắn. Chúng ta cần ƣớc lƣợng độ hợp lý của câu văn đƣợc đƣa ra trong ngôn ngữ thực tế. Trong thực tế, chúng ta có thể thực hiện từng phần, mỗi phần là một chuỗi các từ. Vì ngôn ngữ thực ra chỉ đƣợc học từ sự quan sát và vì chúng ta không bao giờ quan sát hết đƣợc ngôn ngữ tự nhiên để có thể xem xét tất cả các câu có thể xảy ra.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ n-Gram và ứng dụng trong bài toán thêm dấu cho tiếng việt không dấu