Đề tài Xác định danh mục đầu tư của Công ty tài chính Bưu điện

Số trang: 41
Loại file: doc
Lượt xem 117
Lượt tải 41

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:46

Mô tả :Thị trường chứng khoán là thị trường của lợi nhuận và rủi ro. Muốn tham gia vào cuộc chơi chứng khoán, bạn phải là người biết chấp nhận rủi ro. Khi tham gia vào thị trường, bạn luôn kì vọng đạt được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Đó là một nguyên lý không thể thay đổi được. Vì vậy, mỗi nhà đầu tư cần phải chuần bị mọi thông tin, kiến thức, vốn tư bản và khả năng chấp nhận rủi ro trong đầu tư.Các nhà đầu tư tham gia vào thị trường đều mong muốn đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng với một mức rủi ro nhất định. Để xác suất rủi ro xảy ra thấp nhất, nhà đầu tư phải áp dụng nguyên tắc đa dạng hóa. Đa dạng hoá được thể hiện thông qua danh mục đầu tư. Đa dạng hóa sẽ làm cho nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. Khi nhà đầu tư thực hiện đa dạng hóa danh mục đầu tư, họ sẽ lập được một danh mục có mức lợi nhuận kỳ vọng mong muốn ở mức rủi ro mà nhà đầu tư có thể chấp nhận.Trong quá trình tìm hiểu và thực tập tại Công ty Tài chính Bưu Điện, Em đã tìm hiểu các thông tin, kiến thức cũng như kinh nghiệm đầu tư của Phòng Đầu tư & Kinh doanh vốn, tìm hiểu quá trình đầu tư của Phòng đặc biệt là đầu tư chứng khoán. Sau khi tìm hiểu các thông tin vê đầu tư chứng khoán, em nhận thấy rằng danh mục đầu tư tại Công ty Tài chính Bưu điện chưa phải là danh mục tối ưu. Đó là lý do em chọn đề tài “Xác định danh mục đầu tư tại Công ty tài chính Bưu điện”Với các kiến thức về lý thuyết cũng như thực tiễn, em đã thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ toán tài chính kết hợp các phân tích chỉ số tài chính của chứng khoán. Em tiến hành xây dựng lên hai danh mục tối ưu cho Công ty tài chính Bưu Điện. Danh mục thứ nhất được xây dựng trên cơ sở phân tích tài chính đối với các chứng khoán, lựa chọn các chứng khoán đáp ứng được yêu cầu tài chính của Công ty tài chính Bưu Điện. Danh mục thứ hai được xây dựng trên nguyên tắc lựa chọn các cổ phiếu có tỷ suất thu nhập trên thị giá E/P là phục hồi trung bình. Tuy nhiên do giới hạn về thời gian hoạt động của thị trường Việt Nam nên em tiến hành kiểm định tính phục hồi chuỗi thu nhập của của các công ty phát hành chứng khoán theo thời gian (theo quý). Khi các công ty này không có phát hành thêm cổ phiếu, thu nhập vẫn thể hiện được chính xác xu hướng của E/P. Vì vậy, danh mục thứ hai vẫn đáp ứng được mục tiêu đề ra.Trên cơ sở đó, luận văn được xây dựng gồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về đầu tư chứng khoán và danh mục đầu tư chứng khoán. Chương này bao gồm các kiến thức tổng quan về chứng khoán, thị trường chứng khoán cũng như các kiến thức về đầu tư chứng khoán.Chương 2: Hoạt động đầu tư chứng khoán tại Công ty tài chính Bưu điện. Chương này bao gồm các quy định về đầu tư nói chung, đầu tư chứng khoán nói riêng, cũng như thực trạng đầu tư chứng khoán tại Công ty.Chương 3: Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại Công ty tài chính Bưu Điện. Chương này thể hiện những kiến thức phân tích và xây dựng một danh mục đầu tư. Tiếp đó, em thực hiện xây dựng hai danh mục đầu tư với hai mục tiêu khác nhau. Kết quả tạo một danh mục tối ưu cho công ty tài chính Bưu Điện.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xác định danh mục đầu tư của Công ty tài chính Bưu điện