Đề tài Xây dựng cấu trúc hệ điều khiển với 2 mạch vòng dòng điện và tốc độ dùng phương pháp vetor và mô phỏng hệ điều khiển trong Simulink

Số trang: 23
Loại file: pdf
Lượt xem 557
Lượt tải 60

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:24

Mô tả :Cho thông số động cơ IPM 1. Hãy xác định các tham số của động cơ truyền động 2. Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ truyền động, điều khiển bằng phương pháp vector. 3. Mô hình hóa hệ truyền động bằng phương pháp hàm truyền 4. Xây dựng cấu hình điều khiển với 2 mạch vòng (dòng điện, tốc độ) 5. Mô phỏng hệ truyền động trong Simulink, lấy các đặc tính điều khiển (tốc độ, dòng điện) vùng dưới tốc độ cơ bản.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xây dựng cấu trúc hệ điều khiển với 2 mạch vòng dòng điện và tốc độ dùng phương pháp vetor và mô phỏng hệ điều khiển trong Simulink