Luận văn Thực trạng quản lý các trường tiểu học bán trú Huyện Tịnh Biên – An Giang và một số giải pháp

Số trang: 85
Loại file: pdf
Lượt xem 1179
Lượt tải 144

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:55

Mô tả :Đất nước chúng ta đang trong quá trình hội nhập với thế giới. Điều này mang lại nhiều thời cơ mới, vận hội mới trong việc đưa đất nước đạt mục tiêu “đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa”. Đồng thời, chúng ta cũng gặp không ít thách thức, khó khăn trong quá trình hội nhập, toàn cầu hóa. Tình hình trên đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị được nguồn nhân lực có đầy đủ năng lực và phẩm chất để có thể cùng tồn tại và phát triển. Điều này chứng minh cho nhu cầu bức thiết đòi hỏi GD phải phát triển, phải tự đổi mới mình để có thể đáp ứng được mục tiêu trên như trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng ta đã chỉ đạo: “Phát trieån giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Thực trạng quản lý các trường tiểu học bán trú Huyện Tịnh Biên – An Giang và một số giải pháp

Tài liệu liên quan