Đề tài Xây dựng giản đồ logarit nồng độ của các dung dịch đơn axit, đơn bazơ

Số trang: 24
Loại file: pptx
Lượt xem 3032
Lượt tải 369

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:06

Mô tả :Trong mười hóa chất hiện nay mà thế giới sản xuất ra có đến sáu chất là axit-bazo mà chiếm phần lớn và chủ yếu là các chất như: H2SO4,,NH3, H3PO4,NaOH và HNO3.Phản ứng axit-bazo là phản ứng quan trọng cả về mặt nghiên cứu lí thuyết và mặt ứng dụng hóa học vào thực tiễn Phần lớn các phản ứng hóa học đều diễn ra trong dung dịch nước, đối với dung dịch nước do thành phần luôn có sự hiện diện của ion H+ và OH-.Sự có mặt thường xuyên của hai ion này trong thành phần dung dịch đã có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các cân bằng trong dung dịch . Tính axit hay bazo của dung dịch có ảnh hưởng lớn đến các quá trình xảy ra trong dung dịch như khả năng tạo phức của ion kim loại,phản ứng oxi hóa-khử,khả năng bị thủy phân của các ion kim loại Do đó,việc tính toán cân bằng trong dung dịch axit-bazo giữ vai trò quan trọng không chỉ đối với hóa phân tích mà bằng cả đối với hóa học nói chung .Tuy nhiên, việc tính toán cân trong dung dịch axit-bazo là khá phức tạp vì trong dung dịch có nhiều cân bằng xảy ra để chọn cân bằng nào chủ yếu là rất khó khăn.Trên cơ sở đó nhóm 1 chúng tôi quyết định chọn đề tài : “xây dựng giản đồ logarit nồng độ của các dung dịch đơn axit, đơn bazơ”

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xây dựng giản đồ logarit nồng độ của các dung dịch đơn axit, đơn bazơ