Đồ án Bước đầu tìm hiểu hiệu quả sử dụng đất trồng cây hồ tiêu trên địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Số trang: 16
Loại file: pdf
Lượt xem 771
Lượt tải 87

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:53

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, tư liệu sản xuất đặt biệt, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn xây dựng và phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Con người sinh ra gắn liền với đất, tồn tại được là nhờ các sản phẩm từ đất. Đất đai gắn bó với sự tồn tại và phát triển của con người. Nó có ý nghĩa cự kỳ quan trọng. Các Mác đã từng nói “Lao động là cha, đất đai là mẹ sinh ra của cải vật chất” Hay nói cách khác không thể có của cải nếu như không có lao động hoặc đất đai. Vì vậy, từ khi loài người biết tổ chức quá trình lao động sản xuất thì đất đai trở thành tư liệu, yếu tố sản xuất rất quan trọng của sản xuất nông nghiệp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Bước đầu tìm hiểu hiệu quả sử dụng đất trồng cây hồ tiêu trên địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị