Đồ án Một số biện pháp nâng cao độ chính xác khống chế trắc địa mặt bằng trong hầm

Số trang: 0
Loại file: doc
Lượt xem 75
Lượt tải 0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:38

Mô tả :MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG1 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG HẦM 1.1 Cơ sở trắc địa trong xây dựng công trình đường hầm 5 1.1.1 Lưới khống chế mặt bằng trên mặt bằng trên mặt đất 5 1.1.2 Định hướng cơ sở trắc địa trong hầm 6 1.1.3 Lưới khống chế trắc địa trong hầm 6 1.1.4 Thành lập hệ thống khống chế độ cao 7 1.2 Sai số đào thông hầm 8 1.2.1 Phân loại sai số đào thông hầm và hạn sai cho phép 8 1.2.2 Các nguồn sai số đào thông hầm 10 1 Các nguồn sai số ảnh hưởng tới độ chính xác hướng ngang đào thông hầm 2 Các nguồn sai số ảnh hưởng tới độ chính xác về độ cao đào thông hầm 1.2.3 Nguyên tắc phân phối các nguồn sai số 12 1. Nguyên tắc ảnh hưởng bằng nhau 2. Nguyên tắc ảnh hưởng không bằng nhau 1.3. Ước tính sai số của lưới khống chế trắc địa trên mặt đất đối với độ chính xác đào thông hầm 13 1.3.1. Lưới đường chuyền 13 1. Công thức điểm cuối 2. Công thức điểm đào thông 1.3.2. Lưới tam giác và lưới GPS 16 1. Ước tính theo sai số trung phương vị trí điểm cuối chuỗi 2. Ước tính sai số hướng ngang điểm đào thông hầm 1.4 Ước tính độ chính xác đo đường chuyền trong hầm 20 1.4.1 Đối với đoạn hầm thẳng hoặc cong có bán kính rất lớn 20 1.4.2 Đối với đoạn hầm có bán kính nhỏ 21 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA MẶT BẰNG TRONG HẦM 22 2.1 Đặc điểm của khống chế trắc địa mặt bằng trong hầm 22 2.2 Các phương pháp thành lập lưới mặt bằng trong hầm 24 2.3 Các phương pháp nâng cao độ chính xác lưới 25 2.3.1 Nâng cao độ chính xác đo đạc 25 2.3.2 thiết kế một số dạng lưới mặt bằng trong hầm 26 2.4Thiết kế đường chuyền trong hầm có đo thêm phương vị bằng máy con quay 27 2.5 Nâng cao độ chính xác chuyền tọa độ từ mặt đất xuông hầm 33 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ ĐO ĐẠC THỰC NGHIỆM

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Một số biện pháp nâng cao độ chính xác khống chế trắc địa mặt bằng trong hầm