Đồ án Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử tiết kiệm năng lƣợng trong ô tô đời mới

Số trang: 69
Loại file: pdf
Lượt xem 186
Lượt tải 22

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:48

Mô tả :Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển rất nhanh mang lại lợi ích rất to lớn cho con ngƣời cả về vật chất lẫn tinh thần. Để nâng cao đời sống của nhân dân và hòa nhập với sự phát triển chung của đất nƣớc trong khu vực khác trên thế giới. Nhà nƣớc ta đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc. Một trong những mục tiêu đặt ra là phát triển ngành công nghiệp ô tô. Ngành công nghiệp cơ khí ô tô đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của toàn xã hội về giải quyết việc làm, thúc đẩy nền kinh tế quốc dân. Trong những thập niên gần đây sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại ngày càng cao và không thể thiếu đƣợc đối với xã hội. Qua 4 năm học tập và nghiên cứu tại Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, chúng em đã đƣợc các thầy, cô truyền đạt cho những kiến thức cả về lý thuyết và thực hành, để chúng em áp dụng những kiến thức đó vào thực tế và làm quen công việc độc lập của ngƣời kỹ sƣ trong tƣơng lai, thông qua một công việc cụ thể, chính vì lý do đó mà chúng em đã đƣợc nhận đề tài rất thực tế đó là: “ Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử tiết kiệm năng lƣợng trong ô tô đời mới”. Trong quá trình thực hiện đồ án em đƣợc sự hƣớng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Đỗ Anh Dũng là giảng viên bộ môn

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử tiết kiệm năng lƣợng trong ô tô đời mới