Đồ án Nghiên cứu Statcom, ứng dụng trong truyền tải điện năng

Số trang: 65
Loại file: pdf
Lượt xem 1468
Lượt tải 173

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:49

Mô tả :Điện áp xoay chiều đƣợc tạo ra từ nguồn điện áp một chiều nhờ các điện tử tác động nhanh. Từ nhiều năm nay. Thyristor trong SVC ( thiết bị bù tĩnh công suất phản kháng) có thể đƣợc sử dụng để nhƣng không thể dòng điện. Đặc điểm khác biệt của STATCOM là nó sử dụng các công tắc hai chế độ, ví dụ nhƣ các thyristor cắt (GTO) hoặc transistor lƣỡng cực cửa cách điện (IGBT) có khả năng cắt mạch. đầu ra đơn giản nhất từ bộ biến đổi điện nguồn điện áp là điện áp có dạng sóng vuông. Tuy nhiên, dạng sóng mong muốn là hình sin, STATCOM thực hiện đƣợc dạng sóng với chất lƣợng yêu cầu bằng cách tổng hợp dạng sóng hình sin theo một chuỗi các bậc, với việc sử dụng kỹ thuật nhân xung đƣợc áp dụng từ nhiều năm nay để giảm sóng hài trong điện áp xoay chiều của các bộ chỉnh lƣu và biến đổi điện. Bằng cách tăng số bậc, có thể giảm thành phần sóng hài và nhờ đó điện áp t ạo ra gần đúng hơn với sóng hình sin tần số cơ bản.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Nghiên cứu Statcom, ứng dụng trong truyền tải điện năng