Đồ án Nghiên cứu về tổng đài EWSD - Ứng dụng vận hành trạm vệ tinh EWSD của bƣu điện Hải Phòng

Số trang: 84
Loại file: pdf
Lượt xem 131
Lượt tải 16

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:47

Mô tả :Ngày này trong xu thế toàn cầu hóa thông tin liên lạc có ảnh hƣởng quan trọng đến sự phát triển của các quốc gia. Các công ty viễn thông sử dụng các tổng đài để kết nối các điểm thông tin liên lạc trên toàn thế giới lại với nhau. Ở nƣớc ta từ khi bắt đầu đổi mới, ngành Bƣu điện đã định hƣớng và quyết tâm “đi thẳng vào công nghệ hiện đại theo hướng số hóa, tự động hóa và đa dịch vụ ” và Bƣu điện Hải Phòng cũng trong hƣớng phát triển đó. Để đạt đƣợc mục tiêu Hải Phòng đã lựa chọn tổng đài EWSD của hãng Siemens vào sự dụng tại số 5 Nguyễn Tri Phƣơng. Tổng đài EWSD đƣợc sản xuất bởi hãng Siemens AG. Tổng đài EWSD đƣợc sản xuất với kỹ thuật công nghệ hiện đại, tích hợp với không gian nhỏ gọn và độ tin cậy cao, linh động dễ dàng mở rộng dung lƣợng. EWSD đƣợc thiết kế theo kiểu Module hóa cả phần cứng lẫn phần mềm. Có đầy đủ phẩm chất của một tổng đài điện tử số SPC với dịch vụ phong phú đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, EWSD đã đƣa vào các dịch vụ cộng thêm nhƣ Internet, ISDN EWSD theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và khuyến cáo của CCITT và CEPT ấn định. Chính vì vậy em đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu về tổng đài EWSD- Ứng dụng vận hành trạm vệ tinh EWSD của bƣu điện Hải Phòng” làm đề tài tốt nghiệp cho mình. Mục đích của đề tài là tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của đơn vị đƣờng dây số DLU, nhóm đƣờng dây trung kế LTG, hệ thống chuyển mạch SN, bộ điều khiển mạng báo hiệu kênh chung CCNC, bộ xử lý phối hợp CP, phần mềm EWSD và các ứng dụng vận hành của hệ thống tổng đài EWSD. Đồ án bao gồm : Chƣơng 1: Tổng quan về hệ thống viễn thông Hải Phòng- Hệ thống tổng đài EWSD. Chƣơng 2: Tổng đài EWSD. Chƣơng 3: Trạm vệ tinh của tổng đài EWSD - Thiết lập ứng dụng của tổng đài EWSD.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Nghiên cứu về tổng đài EWSD - Ứng dụng vận hành trạm vệ tinh EWSD của bƣu điện Hải Phòng