Đồ án Thiết kế điện nước cho trụ sở làm việc 16 tầng của công ty Đảm Bảo An Toàn Hàng Hải - Lập hồ sơ dự thầu

Số trang: 84
Loại file: pdf
Lượt xem 2742
Lượt tải 333

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:45

Mô tả :Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn xã hội ngày càng phát triển, đô thị hóa mạnh, phát triển cơ sở hạ tầng với nhiều tòa nhà cao ốc đƣợc xây dựng. Một tòa cao tầng cần có hệ thống điện nƣớc hợp lý là phải kết hợp một cách hài hoà các yêu cầu về kinh tế, độ an toàn cao, đồng thời phải đảm bảo tính cung cấp liên tục, tiện lợi cho việc vận hành, sửa chữa khi hỏng. Hơn nữa là phải thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển trong tƣơng lai. Với yêu cầu đề tài: “ Thiết kế điện nước cho trụ sở làm việc 16 tầng của công ty Đảm Bảo An Toàn Hàng Hải. Lập hồ sơ dự thầu ” do thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Đoàn Phong đã đƣợc thực hiện. Đề tài bao gồm : Phần I: Thiết kế hệ thống điện. Chƣơng 1: Xác định phụ tải tính toán. Chƣơng 2: Lựa chọn thiết bị điện. Chƣơng 3: Tính toán ngắn mạch kiểm tra thiết bị đã lựa chọn. Chƣơng 4: Tính toán nối đất an toàn, hệ thống chống sét. Phần II: Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc. Chƣơng 1: Hệ thống cấp nƣớc. Chƣơng 2: Hệ thống thoát nƣớc. Phần III: Lập hồ sơ dự thầu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế điện nước cho trụ sở làm việc 16 tầng của công ty Đảm Bảo An Toàn Hàng Hải - Lập hồ sơ dự thầu