Báo cáo Đánh giá môi trường - Ô nhiễm điôxin tại sân bay Biên Hòa

Số trang: 840
Loại file: pdf
Lượt xem 171
Lượt tải 12

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/03/2018 02:20

Mô tả :Tổng quan Ngày 29/9/2013, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) ký hợp đồng với công ty CDM International, Inc. (CDM Smith) thực hiện dự án “Đánh giá môi trường về tình trạng nhiễm điôxin tại sân bay Biên Hòa”. Mục đích của dự án là thực hiện Đánh giá môi trường (ĐGMT) tại Sân bay (Căn cứ không quân) Biên Hòa (sau đây gọi tắt là sân bay BH) theo quy định tại Quyển 22, Bộ pháp điển các Quy phạm lập quy của Liên bang (CFR) Hoa Kỳ (US), Phần 216. sân bay BH là một điểm nóng về ô nhiễm điôxin do từng là nơi sử dụng, cất trữ, xử lý, vận chuyển Chất Da cam và các loại chất diệt cỏ khác trong chiến tranh. Mục tiêu chung của ĐGMT này tại sân bay Biên Hòa (gọi tắt là Nghiên cứu) là để cung cấp thông tin nền cho các giải pháp có thể được áp dụng sau này để xử lý tình trạng ô nhiễm điôxin tại sân bay BH

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Đánh giá môi trường - Ô nhiễm điôxin tại sân bay Biên Hòa