Đồ án Thiết kế kỹ thuật lưới trắc địa

Số trang: 20
Loại file: pdf
Lượt xem 360
Lượt tải 45

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:57

Mô tả :Từ khi xuất hiện loài người, con người đã biết tận dụng tài nguyên đất đai, khai thác nó để phục vụ đời sống con người. Trong suốt những năm sau đó, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người đã có những biện pháp cải tạo nâng cao đất một cách hợp lý và có lợi cho con người. Mỗi quốc gia đều phải đề ra những phương pháp để quản lý đất đai của riêng mình. Xuất phát từ yêu cầu đó, chúng ta đã xây dựng lên một hệ thống mạng lưới bao phủ trùm lãnh thổ bằng những số liệu về đất đai của từng vùng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế kỹ thuật lưới trắc địa