Dự án Tiếp cận đất đai cho phụ nữ Việt Nam (LAW)

Số trang: 34
Loại file: pdf
Lượt xem 1173
Lượt tải 136

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/03/2018 23:40

Mô tả :Quyền tiếp cận, sử dụng và kiểm soát đất đai là quyền căn bản của con người được khẳng định trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền (và Công ước Xoá bỏ Mọi Hình thức Phân biệt đối xử chống lại Phụ nữ). Tiếp cận và kiểm soát đất đai hết sức quan trọng vì tài sản cho phép mọi người xây nhà và/hoặc duy trì cuộc sống cho bản thân và gia đình họ. Quyền sở hữu của cá nhân đối với nhà và đất có thể nâng cao quyền lực của cá nhân trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Dự án Tiếp cận đất đai cho phụ nữ Việt Nam (LAW)