Đề tài Xây dựng game “Điểm kết thúc của hành tinh khỉ” trên WindowsPhone

Số trang: 17
Loại file: pdf
Lượt xem 841
Lượt tải 101

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:40

Mô tả :Trong xã hội hiện đại, nhu cầu của con ngƣời ngày càng cao, mọi tiện ích cũng đòi hỏi phát triển không ngừng. Nền công nghiệp game cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Smart Phone ngày nay có thể coi nhƣ một chiếc máy tính nhỏ. Các hệ điều hành nhƣ: Android, Windows Phone, iOS ngày càng hoàn thiện và trở thành nền tảng lý tƣởng để ngƣời chơi trải nghiệm game trên di động. Trong thị trƣờng game online, game thủ hiện vẫn đang trung thành với các nền tảng game client hoặc webgame. Tuy nhiên, 2 nền tảng này đều bó hẹp ngƣời chơi cả về không gian và thời gian. Game trên di động ra đời chính là để giải phóng những ngƣời thích chơi game khỏi hạn chế đó.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xây dựng game “Điểm kết thúc của hành tinh khỉ” trên WindowsPhone