Hạn chế rủi ro trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành

Số trang: 44
Loại file: docx
Lượt xem 2821
Lượt tải 346

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:58

Mô tả :Ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế. Có nhiều cách định nghĩa về Ngân hàng thông qua các chức năng, dịch vụ hoặc vai trò mà ngân hàng thực hiện trong nền kinh tế. Có thể hiểu:“Ngân hàng thương mại là trung gian tài chính thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ với nội dung cơ bản là nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi đó để cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán.” Đồng thời, ngân hàng thương mại còn là những trung gian tài chính, nhận tiền gửi của các hộ gia đình (cá nhân) cho các doanh nghiệp và cá nhân khác vay, cung cấp các dịch vụ về trao đổi ngoại tệ, chuyển tiền, các dịch vụ liên quan đến thư tín dụng, dịch vụ két an toàn, v.v. Xét từ góc độ dịch vụ trung gian tài chính chủ yếu mà ngân hàng thực hiện, người ta chia các ngân hàng thương mại thành các loại: ngân hàng thông thường, ngân hàng tín thác và ngân hàng tín dụng dài hạn. Tuy nhiên, xu hướng chuyển đổi thành các trung gian tài chính kinh doanh tổng hợp đã khiến cho cách phân loại trên không còn được sử dụng nhiều. Ngay cả ngân hàng đầu tư, vốn được coi là loại hình ngân hàng khác ngân hàng thương mại, nay cũng không còn khác biệt nhiều.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Hạn chế rủi ro trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành