Tiểu luận Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Số trang: 32
Loại file: pptx
Lượt xem 1899
Lượt tải 229

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:19

Mô tả :Mục đích: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp người học nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ; có ý thức tự giác, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh - trật tự, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc