Kế toán tài chính I - Hợp nhất sau ngày mua (So sánh FASB và VAS)

Số trang: 32
Loại file: ppt
Lượt xem 1966
Lượt tải 235

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:44

Mô tả :LOẠI TRỪ toàn bộ GIÁ TRỊ GHI SỔ khoản đầu tư của công ty mẹ trong công ty con, phần tài sản thuần của công ty mẹ nắm giữ trong vốn chủ sở hữu của công ty con và ghi nhận lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua giá rẻ (nếu có).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Kế toán tài chính I - Hợp nhất sau ngày mua (So sánh FASB và VAS)