Khóa luận Giải pháp hệ thống thông tin quản lý học viên tại trung tâm tin học Vnpro

Số trang: 86
Loại file: pdf
Lượt xem 1520
Lượt tải 173

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/04/2018 06:22

Mô tả :Chƣơng 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin 1.1.1. Hệ thống thông tin a. Khái niệm hệ thống Hệ thống là khái niệm dùng để chỉ một tập hợp các phần tử tƣơng tác với nhau, có các mối quan hệ ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau tạo thành một thể thống nhất và cùng hoạt động vì một mục tiêu chung. Ví dụ: Một công ty là một hệ thống, hệ thống điều khiển giao thông Các thành phần của hệ thống: đầu vào, xử lý, đầu ra. (Hình 1-1)  Đầu vào (Input): là tập hợp tất cả những g mà môi trƣờng tác động vào hệ thống. Ví dụ: Đầu vào của một hệ thống lớp học là chƣơng tr nh đào tạo, quy chế lớp học, quy chế thi cử

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Giải pháp hệ thống thông tin quản lý học viên tại trung tâm tin học Vnpro