Đề tài Thiết kế tuyến đường mở mới từ K3 đến J5 tỉnh Cao Bằng

Số trang: 136
Loại file: pdf
Lượt xem 590
Lượt tải 69

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:11

Mô tả :Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, cỏc số liệu cần tính toán và các bản vẽ). Thiết kế đồ án tốt nghiệp ngành đ-ờng, yêu cầu hoàn thành bốn phần chính: - Phần 1: Thuyết minh dự án đầu t- và thiết kế cơ sở (Thuyết minh + 5 - 6 bản vẽ) Nhiệm vụ chính: + Tra và tính toán theo lý thuyết đã học các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến đ-ờng (Theo TCVN 4054 – 2005; TCN 211-2006 ). + Thiết kế chi tiết: Bình đồ - Trắc dọc – Trắc ngang hai pa tuyến. + Thiết kế tính toán, và so sánh lựa chọn ph-ơng án kết cấu áo đ-ờng cho tr-ờng hợp đầu t- tập trung. (Không tính cho ph-ơng án đầu t- phân kỳ, và nh- vậy không yêu cầu luận chứng kinh tế kỹ thuật so sánh lựa chọn kết cấu áo đ-ờng).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế tuyến đường mở mới từ K3 đến J5 tỉnh Cao Bằng