Khóa luận Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư khu liên hợp khách sạn Quốc tế 5 sao tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Số trang: 25
Loại file: pdf
Lượt xem 108
Lượt tải 26

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:08

Mô tả :Đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) là một thành phần quan trọng trong công tác quản lý môi trƣờng, trong hoạt động bảo vệ môi trƣờng của nhiều nƣớc, nhiều tổ chức quốc tế. ĐTM ở nƣớc ta đã trở thành công cụ quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý môi trƣờng. Thông qua ĐTM các doanh nghiệp có cơ hội rà soát lại những khiếm khuyết trong quá trình sản xuất, đánh giá đƣợc tải lƣợng và thành phần ô nhiễm trong các nguồn thải và tìm kiếm các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. Từ kết quả thẩm định ĐTM các cơ quan có thẩm quyền của nhà nƣớc có cơ sở để xem xét cấp phép đầu tƣ cho các dự án, các cơ quan quản lý nhà nƣớc về BVMT cấp trung ƣơng và địa phƣơng có cơ sở để ban hành các chính sách về quy hoạch môi trƣờng và ngăn ngừa ô nhiễm cho từngngành, từng vùng cũng nhƣ thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát và tiến hành quan trắc chất lƣợng môi trƣờng. Bằng việc thực hiện ĐTM ở khắp các tỉnh và thành phố, các doanh nghiệp trong cả nƣớc, nhận thức về môi trƣờng và phát triển bền vững đƣợc nâng cao trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đƣa ý thức bảo vệ môi trƣờng vào trong cuộc sống. Việc tiến hành có kết quả công tác ĐTM đã khẳng định vai trò quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng của trung ƣơng và địa phƣơng là một trong những hoạt động trọng tâm đƣa luật BVMT hoà nhập vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư khu liên hợp khách sạn Quốc tế 5 sao tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng