Khóa luận Nghiên cứu hiện trạng môi truờng tại công ty cổ phần than Cọc Sáu, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số trang: 26
Loại file: pdf
Lượt xem 121
Lượt tải 27

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:08

Mô tả :Trong công tác công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc với tốc độ nhanh chóng nhƣ hiện nay, ngành than đã trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đất nƣớc. Trƣớc hết, việc khai thác than là để phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế quan trọng nhƣ: cung cấp nhiên liệu cho ngành công nghiệp nhiệt điện, sản xuất xi măng, phân bón, hóa chất, giấy, vật liệu xây dựng Ngoài ra còn khẳng định đƣợc vai trò quan trọng trong công tác ổn định việc làm và cải thiện đƣợc đời sống cho ngƣời dân lao động.Quảng Ninh là một tỉnh có trữ lƣợng than lớn chiếm khoảng 90% trữ lƣợng than trên cả nƣớc. Công ty Cổ phần than Cọc Sáu thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), với sản lƣợng than nguyên khai khoảng 3,5 triệu tấn/ năm đã góp phần vào công tác phát triển kinh tế của tỉnh, giúp thúc đẩy các ngành sản xuất kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân. Công nhân làm việc tại Công ty có thu nhập bình quân 5- 6 triệu đồng/ng/tháng. Song bên cạnh các mặt tích cực về kinh tế thì còn tồn tại các mặt tiêu cực về môi trƣờng, sức khỏe của công nhân và nhân dân sinh sống xung quanh vùng khai thác than bị ảnh hƣởng xấu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Nghiên cứu hiện trạng môi truờng tại công ty cổ phần than Cọc Sáu, Cẩm Phả, Quảng Ninh